תקנון אתר גברת

הנני מסכימה, ומאשרת את האמור ומתחייבת לנהוג על פי הרשום מטה.

השימוש באתר מותר לנשים בלבד, השימוש לזוגות ו/או לגברים אסורה וינקטו צעדים משפטיים במידה וסעיף זה יופר.

תנאי הרשמה והשתתפות 
1. “Geveret” (להלן: "האתר שלנו ו/או בעלי האתר") הינו אמצעי אלקטרוני המפגיש בין מבוגר אחד למשנהו. “Geveret” מופעלת ומנוהלת על ידי "בטא-נט" (להלן: "אנחנו") ו/או מי מטעמנו, הסכם זה מהווה הסכם מחייב בין בעלי האתר “Geveret” לבינך (להלן:המשתמשת באתר). על ידי ההרשמה והשימוש ב”Geveret” הינך מצהירה כי הינך מסכימה ומתחייבת לכל התנאים הרשומים מטה. על ידי רישום לשירות “Geveret”, את הופכת למנויה בשירות (להלן: "מנוי"). שמורה לנו הזכות לשנות את תוכן ההסכם מבלי ליידע אותך, וידיעת ההסכם היא על אחריותך בלבד. השירות ניתן להפסקה בכל עת על ידך או על ידי בעלי האתר ללא צורך בהסברים.
2. “Geveret” הינו אתר וירטואלי להיכרויות בין נשים ואין בעלי האתר או כל מי שקשור אליו, אחראי על התכנים המוזנים באתר על ידי משתמשות האתר שהן גולשות האתר עצמן, או על ידי אחרים ששינו תכנים בצורה לא חוקית ו/או שלא בהסכמתנו.

הגבלת שימוש ורישום
מכיוון שאתר ”Geveret” עשוי להכיל תכנים פורנוגראפיים, הוא אינו פתוח לכל הגילאים. קטינים מתחת לגיל 18 אינם רשאים להירשם לשירות.
על ידי הרישום והצטרפות כמנויה הינך מאשרת כי הנך לפחות בת 18 שנים.  “Geveret” לא תשא בכל אחריות, בגין פגיעה בקטינים ו/או בבגירים, על ידי תכנים מכל מן וסוג שהוא אשר יאוחסנו ע"י האתר, או על ידי מפגשים או קשרים שייווצרו בעזרת האתר לרבות אך לא רק קשרים בין קטין לבוגר או בין קטינים. בהשתמשך באתר הינך מצהירה כי את מקבלת על עצמך את התנאים האלה.

הנהלת האתר מדגישה כי לאור מקרים רבים שאירעו יש להיזהר שעה שקובעים פגישה על סמך היכרות דרך האינטרנט בכלל ודרך האתר בפרט, מומלץ לקיים את הפגישה הראשונה לאחר שיחות טלפון ובמקום ציבורי.

מפעילי האתר יהיו רשאים לסרב לפרסם או לאחסן באתר או למחוק ו/או להסיר ו/או לשנות כל תוכן ו/או למנוע מכל אדם או גוף לעשות שימוש באתר מכל סיבה שהיא וללא התראה מוקדמת וללא תנאי, במקרה כזה לא תהיה הנהלת האתר חייבת להשיב למנוי האתר בעניינו פעלה כאמור סכומי כסף ששילם עבור שימוש באתר.

תשלומים ודמי שימוש
באפשרותך להרשם לאתר גברת כחברה לשירות בחינם, במידה ותהיי מעוניינת להשתמש בכל הכלים האפשריים באתר המאפשריים יצירת קשר עם משתמשות אחרות באתר וכמו כן להשתמש בחלקים אחרים של השירות, עליך לרכוש מנוי ולשלם את התעריפים המפורטים במחירון שלנו להלן. לדוגמא, משתמשת באתר, שהינה מי שנרשמה לאתר אך אינה רכשה מנוי בתשלום, תוכל לקבל ולקרוא הודעות טקסט חופשי ממשתמשות אחרות מהאתר במידה והצד השני משלמת דמי מנוי.
בעוד משתמשת מנויה, שהינה מי שנרשמה לאתר ומשלמת דמי מנוי, רשאית לשלוח טקסט בצורה חופשית הן לחברות משלמות דמי מנוי והן למשתמשות אחרות באתר.
תעמוד לרשות משתמשות שלא רכשו מנוי כל חודש אפשרות אחת של פתיחת הודעת טקסט חופשי ממשתמשת שאינה משלמת דמי מנוי. אפשרות זו אינה ברת צבירה מחודש לחודש במידה ולא עשית שימוש באפשרות זו.
אתר גברת תחייב אותך בדמי מנוי בהתאם לחבילת המנוי בה תבחר מתוך החבילות המוצעות על ידי החברה (להלן: "דמי מנוי"). דמי המנוי הנם סופיים ומוחלטים ואת לא תהי זכאית להחזר כספי.
ביטול תשלום דמי המנוי בניגוד לאמור לעיל לא יהיה תקף ואת תשפי את אתר גברת על כל הוצאה שתיגרם לה בגין ביטול כאמור.
לחברה זכות לשנות מעת לעת את גובה דמי המנוי החודשיים לפי שיקול דעתה. כל שינוי כאמור יחול עליך רק מתום התקופה עבורה שולמו דמי המנוי על ידך ובכפוף לחידוש המנוי. חידוש המנוי ישמש הסכמה מצדך להיות כפופה לשינוי .
במקרה בו אנו מגיעים להחלטה, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי הפרת הסכם זה או הפרת את מדיניות השמירה על הפרטיות. במקרים אלה נפסיק כאמור את חברותך או את המנוי שלך, ולא תהי זכאית ואנו לא נישא בכל אחריות כלפיך או בהחזר כלשהו של החלק היחסי בדמי המנוי שלא נוצל שקבלנו ממך, ונוכל אף להמשיך לשלול ממך את השימוש בשירות בעתיד. גם לאחר סיום חברותך, הסכם זה יישאר בתוקף והוראותיו ימשיכו לחול על שני הצדדים.

כללי התנהגות
הינך מתחייבת, כמשתמשת באתר, לספק פרטים אמיתיים, נכונים, מדויקים, ומלאים על עצמך, בעת מילוי כרטיס המנוי שלך באתר ולעדכנו במידת הצורך.תוך שימוש בפרטי חשבונך.

1. החברות באתר הינה אישית, ולשימושך הבלעדי. אינך רשאית להמחות או להעביר את זכויות השימוש בכרטיסך לאדם אחר לכל צורך שהוא ואינך מורשה להתיר לאחרים להשתמש באתר. 
2. הינך מתחייבת כי במידה ותפרסמי מידע באתר תכנים מכל מן וסוג שהוא יהיו הם אמיתיים ולא יעליבו ו/או יפגעו ו/או יסכנו ו/או יהוו לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות כלפי צדדי ג'.
3. הינך מתחייבת להודיע להנהלת האתר באופן מיידי על כל הפרה של תקנון זה מצד מי מבין משתמשי האתר.
4. הינך מתחייבת לפתוח כרטיס מנוי אחד בלבד באתר.
5. הינך מתחייבת כי הכרטיס שאת פותחת באתר גברת מכיל את פרטייך שלך ולא של אדם אחר.
6. הינך מאשרת כי המידע שאת חושפת בפני בעלי אתר “Geveret” ומשתמשי האתר, נחשף מרצונך החופשי והשימוש בו יעשה לשם מתן השירות, המתואר בהסכם זה.
7. הינך מסכימה כי “Geveret” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההשתתפות בכל זמן, בלי לתת לך כל הודעה על כך.
8. הינך מסכימה כי “Geveret” יכולה לשנות ו/או להפסיק ו/או לסיים לתמיד את תנאי
ההשתתפות, את השתתפותך או את שירותיה ללא הודעה מוקדמת.
9. הינך מסכימה לכך שייתכן שבעתיד, האתר לא יעבוד פרקי זמן מסוימים, עקב שינוי תכנים, הוספת פונקציות, או תקלות טכניות, או מכל סיבה אחרת.
10. על מנת להסיר כל ספק הנך מסכימה לכך ש ”Geveret” לא תחזיר לך או לכל גורם אחר כספים ששולמו על ידך וזאת מכל סיבה שהיא.
11. הינך מצהירה שהנך אחראית לתוכן ולאיכות המידע שסיפקת וכי המידע הוא לגביך בלבד, כמו כן הנך אחראית לתמונות ולתכנים שהכנסת.
12. הינך מסכימה כי כל אדם מטעם גברת ומשתמשות “Geveret” יכולות לעיין בפרטים שהכנסת לאתר, מלבד פרטים שמצוין בעת ההרשמה שלא יחשפו למשתמשות, אלא באישורך הבלעדי.
13. הינך מסכימה כי את בלבד תישאי בכל נזק מכל מן וסוג שהוא או הפסד כספי שייגרמו לך או לאחרים כתוצאה מהשימוש באתר “Geveret”.
14. הינך מסכימה לכך ששימושך בשירות כפוף לחוקים והתקנות של מדינת ישראל, ולחוקים הבינלאומיים ולכן כל הפרה שלהם תהווה סיבה לסגירת כרטיסך, ולהעברת פרטייך לרשויות המתאימות, מוסכם כי כל תביעה בקשר עם שימוש באתר תידון בבית המשפט במחוז תל אביב.
15. הינך מאשרת כי מערכת אתר “Geveret” יכולה לשלוח לך דואר אלקטרוני בכל נושא שהוא.
16. “Geveret” לא חייבת לשמור מידע שהזנת בכרטיסך, או פניות שלך לחברים אחרים באתר, במקרה שחלק מהמידע או כולו יימחק לא תוכלי לבוא בתביעה, או דרישה כל שהיא כנגד “Geveret”.
17. הינך מסכימה שלא לסחור בשירותים ש ”Geveret” מעניקה לך בכל דרך שהיא. והנך מכירה בכך ש ”Geveret” משמשת אמצעי להעברת מידע וקישור בין אנשים בלבד.
18. הינך מתחייבת שלא לבצע שום פעולה אשר אינה קשורה ו/או כרוכה בשירותי האתר לרבות עסוק בפרסום או שכנוע, של אחרים, לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות. לא תהי רשאית להעביר כל מכתבי שרשרת, דואר אלקטרוני לחברי האתר, פרסומת בתוך האתר וכל צורת פרסום נוספת שמשתמשת באתר.
19. הינך מתחייבת שלא להעביר ו/או לאכסן באתר ו/או בבלוג מידע שמפר זכויות קנייניות של אדם, חברה או גוף כלשהו לרבות קניין רוחני וזכויות יוצרים.
20. הינך מתחייבת שלא להפיץ או לפרסם, חומר כלשהו אשר מוגן בזכויות יוצרים ו/או פטנטים.
21. הינך מתחייבת שלא לאסוף מידע לגבי אחרים כגון דואר אלקטרוני, טלפונים, כתובות וכדומה.
22. הינך מתחייבת שלא ליצור זהות שקרית ו/או דואר אלקטרוני או TCP/IP שאינה נכונה ו/או להטעות אחרים בעניין זהות השולח ו/או כתובתו ו/או פרטיו.
23. הינך מתחייבת שלא לכלול בכרטיסך האישי טלפון, כתובת, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, URL או פרט התקשרות אחר למעט במקומות המיועדים לכך.
24. הינך מתחייבת שלא להעביר דרך השירות, כל אינפורמציה שהינה בגדר לשון הרע, או אינפורמציה שהינה בלתי מדויקת, או פוגעת, או בלתי צנועה או פוגעת או בעלת אופי מיני, או מאיימת או גזענית, או בלתי חוקית או כל חומר אחר שיכול להזיק מסיבה כלשהי.
25. הינך מתחייבת שלא להעביר או לשכפל או לפרסם חומר המכיל "וירוסים", "תולעים", "סוסים טרויאניים" וכל חומר שיכול להזיק.
26. הינך מתחייבת שלא לנסות לפרוץ לאתר, או לנסות לפגוע בו, או להעתיק מידע אשר לא מוצג דרך ממשק המשתמש הרגיל, לנסות לערער את יציבות האתר, לתקוף את האתר במתקפת דואר אלקטרוני ו/או TCP/IP.
27. הינך מתחייבת שלא לנסות להיכנס לכרטיסה של משתמשת אחרת, דרך איתור פרטי ההזדהות שלה, או דרך כשלי אבטחה של האתר עצמו, או בכל דרך אחרת.
28. הינך מתחייבת שלא להטריד כל אחת ממשתמשות “Geveret” אחרות דרך פרטים שהועברו לך. כמו כן לא להפריע לשימושה של משתמשת אחרת באתר, באמצעים, רגילים, ו/או לא חוקיים כגון "פריצה לאתר".

במקרה שיופר אחד מסעיפים אלה רשאית מערכת “Geveret” לבטל את כרטיסך ללא כל הודעה מוקדמת. ולנקוט נגדך כל צעד משפטי או אחר על פי שיקול דעתה.
הנך מודעת לעובדה שהפרת האבטחה/איזון של המערכת או המחשבים עליהם האתר מאוחסן, יגררו פניה לרשויות המתאימות ולתביעה אזרחית מצד בעלי האתר ”Geveret”.

רכישה בחנות האתר
כל רכישה של מוצר שבוצעה באתר, יכול מבצע הפעולה לבטלה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, בכפוף לכך שהמוצר עטוף ו/או סגור באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי. בהתייחס לרכישת שירותים, המועד ממנו יתחיל להימנות פרק הזמן של 14 יום לביטול העסקה יהיה 3 ימי עסקים מהמועד בו נשלח המוצר למבצע הפעולה ( למעט במקרה בו הגיע המוצר למבצע הפעולה.
לביטול רכישה כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם גברת. לאחר בירור פניית מבצע הפעולה לביטול הזמנתו, על מבצע הפעולה להחזיר את המוצר לגברת. לאיסוף המוצר והחזרתו לחברה על חשבונו של מבצע הפעולה.
לאחר החזרת המוצר יזוכה מבצע הפעולה במחיר ששילם עבור המוצר. דמי שליחות ששולמו על ידי מבצע הפעולה לשם קבלת המוצר לידיו לא יושבו למבצע הפעולה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל גברת תהיה רשאית לקזז מעלות דמי טיפול שיעמדו על סך של 5% משווי המוצר או 100 ₪ על פי הנמוך שביניהם או כל סכום אחר כפי שייקבע בחוק הגנת הצרכן לעניין זה.

אחריות האתר
הנהלת האתר מודיעה בזאת כי אין היא עוקבת ו/או בודקת את התכנים המפורסמים באתר וכי האחריות לבדיקת התכנים הינה על כתפי המשתמשים.

הנך מסכימה לכך שאת בלבד נוטלת על עצמך, את כל האחריות, בגין השימוש
באתר ”Geveret”. אתר  ”Geveret” אינו אחראי, בכל דרך שהיא אם במפורש, ואם במשתמע לנזקים ו/או הפסדים מכל מן וסוג שהוא שיגרמו לך או לאחרים כתוצאה משימוש באתר, לרבות, אך לא רק, בקשר עם המפורט להלן:

”Geveret” אינו אחראי שהשירות יעמוד בציפיותיך ויהיה נקי מתקלות ומבעיות.
"Geveret" אינו אחראי לאבטחת האתר או המידע המוכל בתוכו ולפנים משורת הדין מפעילה היא תוכנת אבטחה.
"Geveret" לא יהיה אחראי לתקינות השירות, מהירות הגלישה, זמינות המידע, הגרפיקה, כמות הזיכרון המוקצה למשתמשים ו/או למנויי האתר.
"Geveret" לא יהיה אחראי לנזקים ו/או להפסדים ו/או לכל תוצאה מכל וסוג שהוא  שייגרמו לך או לכל גוף אחר עקב השימוש באתר.
"Geveret" אינה אחראית לאמינות המידע המאוחסן באתר, לנכונותו ולשלמותו.
"Geveret" אינה אחראית לתקינות האתר לבעיות תוכנה, או "באגים", וירוסים, תולעים,  מחיקת המידע או לכל נזק שיגרם למערכות מחשב שלך  עקב בשימוש באתר.
 
שיפוי
הנך מסכימה ומתחייבת לשפות את בעלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או משתמשים אחרים באתר בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או נזק ו/או הפסד אשר יגרמו להם כתוצאה משימוש שלך באתר.

זכויות יוצרים
זכויות היוצרים בקשר עם התכנים באתר מהווים רכושם הבלעדי והיחידי של בעל האתר ולמנויי האתרים ו/או למשתמשים בו אסור להוריד ו/או להעתיק ו/או לפרסם ו/או לעשות באותם התכנים כל שימוש מבלי שקיבלו הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב.